Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu
İzmir İçin Elele
İzmir Ekonomik Koordinasyon Kurulu
Çalışma Esasları
(Amaç)
MADDE 1

Bu esasların amacı, İzmir’in ekonomik yönden kalkınmasına, ulusal ve uluslararası düzeyde etkinliğinin arttırılmasına yönelik fikir, plan ve önerileri belirlemek üzere kurulan “İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu”nun oluşumuna, amaçlarına, görevlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının çalışma usullerine ilişkin esasları düzenlemektir

(Kapsam)
MADDE 2

Bu esaslar, İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının çalışma usullerine ilişkin hükümleri kapsar.

(Tanımlar)
MADDE 3

Bu Esaslarda geçen,
a) Genel Kurul: İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu’nda bulunan tüm kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan kurulu,

b) Çalışma Grubu: Genel Kurul tarafından seçilen üyelerden oluşan ve Genel Kurul’da görüşülmesi öngürülen konular için hazırlık yapan komisyonu,

c) Toplantı Yöneticisi: İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu Genel Kurulu’na başkanlık yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçilen kişiyi ifade eder.

(Genel Kurulun Oluşumu)
MADDE 4

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu Genel Kurulu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının koordinatörlüğünde, İzmir ilindeki kamu kurumlarını, yerel yönetimleri, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını temsilen belirlenmiş kişilerden oluşur. Yeni üyelerin katılımına Genel Kurul karar verir.

Genel Kurulun sekreterya hizmetleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülür.

Bir yıl içinde yapılan Kurul Toplantılarının %50 ‘sine katılamayanların üyelikleri kendiliğinden düşer.

(Genel Kurulun Görevleri)
MADDE 5

Genel Kurulun görev ve çalışma alanları aşağıda belirtilen konuları kapsar.

a) İzmir’in ekonomik yönden kalkınmasına katkıda bulunacak, ulusal ve uluslararası düzeyde etkinliğinin arttırılmasına yönelik fikir, plan ve projelerin geliştirilmesini sağlamak.

b) İl düzeyinde yürütülen projelerin belirlenen öncelikler doğrultusunda uygulanması ve koordineli bir şekilde yürütülmesi konusunda görüş ve önerilerde bulunmak, destek olmak.

c) İl düzeyindeki kaynakların etkin kullanılması için ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak.

d) Çalışma alanında yer alan faaliyetlerin planlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için yıllık çalışma takvimi düzenlemek ve buna ilişkin harcamalara karar vermek.

e) Faaliyet alanındaki konularla ilgili kararlar almak ve ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak

f) Genel Kurul’da görüşülecek konulara ilişkin gerekli hazırlıkları yapmak ve alınan kararların yürütülmesini ve takibini sağlamak üzere oluşturulacak Çalışma Grubu üyelerini seçmek.

g) Genel Kurul toplantılarını yönetmek üzere “Toplantı Yöneticisi” seçmek.

h) Çalışma alanındaki faaliyetleri için kamuoyu oluşturmak üzere basın-yayın ve halkla ilişkiler kuruluşları ile işbirliği yapmak.

ı) Baskı unsuru olarak görev yapmak.

i) Yeni üye katılımlarını müzakere etmek; karar vermek.

j) Genel Kurul, yıllık çalışma programında yer alan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan mali kaynakların temini yönünde gerekli çalışmaları yapmak.

(Genel Kurulun Toplanma Usulü)
MADDE 6

Genel Kurul, olağan olarak her ay toplanır. Toplantı günü, yeri ve gündem maddeleri İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenir. Acil durumlarda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın daveti üzerine bu sürelerin dışında da toplanılabilir.
Genel Kurul salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(Toplantı Yöneticisi ve Görevleri)
MADDE 7

Toplantı Yöneticisi, Genel Kurul toplantılarını yönetmek üzere, Genel Kurul tarafından 1 yıl süre için seçilir.

Görev süresi dolan Toplantı Yöneticisi tekrar seçilemez.

Toplantı Yöneticisi, İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu’nun yıllık çalışma takviminin oluşturulmasını ve bu takvimin uygulanmasını koordine eder ve genel kurul oturumlarını yöneterek alınan kararların uygulanmasını izler.

(Çalışma Grubu’nun Görev ve işleyişi)
MADDE 8
Çalışma Grubu, Genel Kurul üyeleri arasından seçilecek 11 kişiden oluşur.

Çalışma Grubu Başkanı, Çalışma Grubu üyelerinin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir. Çalışma Grubu Başkan ve üyelerinin görev süresi 1 yıldır. Görev süresi dolan Çalışma Grubu Başkanı ve üyeleri tekrar seçilebilir.

Çalışma Grubu, Genel Kurul toplantılarında alınan kararlarda belirtilen ve karar alınan konuya uygun bir süre içinde Başkanın çağrısı üzerine toplanır.

Çalışma Grubu, Genel Kurul’un verdiği görevleri, tespit edilen takvim çerçevesinde gerçekleştirir. Genel Kurul toplantıları için ön hazırlık yaparak çalışmaları Genel Kurul’a sunar.

Çalışma Grubu sekreteryası, İzmir Büyükşehir Belediyesi AB Hibe Projeleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Çalışma Grubu, faaliyetlerin gerektirdiği durumlarda geçici veya sürekli ihtisas komiteleri kurabilir. Çalışma Grubu, faaliyetlerini yürütebilmek için, gerekli hallerde ücretli veya ücretsiz olarak uzman kişi veya kuruluşlardan destek alabilir.


(Geçici Maddeler)
GEÇİCİ MADDE 1

Genel Kurulun ilk toplantı yöneticisi 6 aylık süre için seçilir.
       1889 kez okundu
   Son eklenenler
İzmir Ekonomik Koordinasyon Kurulu19 Ocak
İzmir Büyükşehir Belediyesi5 Kasım
   En çok okunanlar
İzmir Büyükşehir Belediyesi5 Kasım
İzmir Ekonomik Koordinasyon Kurulu19 Ocak
Her hakkı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne aittir.iletişim site haritası Gizlilik Politikası