Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu
İzmir İçin Elele
İzmir Ekonomik Koordinasyon Kurulu
Çalışma Esasları
(Amaç)
MADDE 1

Bu esasların amacı, İzmir’in ekonomik yönden kalkınmasına, ulusal ve uluslararası düzeyde etkinliğinin artırılmasına yönelik ortak akıl geliştirmek ve kentin icra kuruluşu olan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne istişari düzeyde katkıda bulunmak üzere kurulan “İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu’nun oluşumuna, amaçlarına, görevlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının çalışma usullerine ilişkin esasları düzenlemektir.


(Kapsam)
MADDE 2

Bu esaslar, İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının çalışma usullerine ilişkin hükümleri kapsar.


(Tanımlar)
MADDE 3

Bu Esaslarda geçen,

a- Genel Kurul: İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı’nın önerisiyle İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu’nda bulunan kurum/kuruluş temsilcileri ve kişilerden oluşan kurulu,

b- Kurul Başkanı: İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu Genel Kurulu’na başkanlık yapmak üzere, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı’nın önerisiyle Genel Kurul tarafından seçilen kişiyi,

c- Çalışma Grubu: Kurul Başkanı’nın önerisi ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının onayı sonrasında Genel Kurul tarafından seçilen üyelerden oluşan ve Genel Kurul’da görüşülmesi öngörülen konular için hazırlık yapan komisyonu ifade eder.


(Genel Kurulun Oluşumu)
MADDE 4

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu Genel Kurulu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının koordinatörlüğünde; İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin (Başkan ve Genel Sekreteri), İzmir ilindeki kamu kurumlarının, üniversitelerin, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından belirlenmiş kişilerden oluşur. İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu’nda Kurumlar Yönetim Kurulu Başkanları tarafından temsil edilir. Bu kapsamda görev değişikliğinde mevcut başkan Kurul üyeliğini yeni başkana devreder. Yeni üyelerin katılımına Büyükşehir Belediye Başkanı’nın ve Kurul Başkanı’nın önerisi ile Genel Kurul karar verir. Genel Kurulun sekretarya hizmetleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülür. Bir yıl içinde yapılan Kurul Toplantılarının %50‘sine mazeretsiz katılamayanların üyelikleri Genel Kurul kararıyla düşer. Kurul Başkanları dahil tüm kontenjandan Kurul üyesi olanlar 2 yılda bir değişir.


(Genel Kurulun Görevleri)
MADDE 5

Genel Kurulun görev ve çalışma alanları aşağıda belirtilen konuları kapsar.

a- İzmir’in ekonomik yönden kalkınmasına katkıda bulunacak, ulusal ve uluslararası düzeyde etkinliğinin artırılmasına yönelik fikir, plan ve proje önerilerinde bulunmak, İzmir’in güncel öncelikleri ve sürdürülebilir kalkınmasına ilişkin konularda ortak akıl geliştirmek,

b- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut ve planlanan proje ve uygulamalarının geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmak,

c- il düzeyinde yürütülen projelerin belirlenen öncelikler doğrultusunda uygulanması ve koordineli bir şekilde yürütülmesi konusunda görüş ve önerilerde bulunmak, destek olmak.

ç- Kurulu yönetmek üzere iki yılda bir “Kurul Başkanı” seçmek.

d- Genel görüşülecek konulara ilişkin gerekli hazırlıkları yapmak ve alınan kararların yürütülmesini ve takibini sağlamak üzere Kurul Başkanının önerisi ve Büyükşehir Belediye Başkanının ön onayı ile oluşturulacak Çalışma Grubu üyelerini seçmek.

e- 4. madde de belirtilen esaslara göre yeni üye katılımlarına karar vermek.


(Genel Kurulun Toplanma Usulü)
MADDE 6

Genel Kurul, olağan olarak her ay toplanır. Genel Kurul oturumları, her ayın son Perşembe günü saat 17.00 – 19.00 saatleri arasında gerçekleştirilir; acil durumlarda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın daveti üzerine bu sürelerin dışında da toplanılabilir.

Büyükşehir Belediye Başkanının elde olmayan sebepler ile katılamayacağı durumlarda Genel Kurul Toplantısı başka bir güne ertelenebilir.

Genel Kurulda kararlar katılanların oy çokluğu ile alınır.


(Kurul Başkanı ve Görevleri)
MADDE 7

Kurul Başkanı Kurul’u yönetmek üzere, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı’nın önerisiyle Genel Kurul tarafından 2 yıllık bir süre için seçilir. Görev süresi dolan Kurul Başkanı tekrar seçilebilir.

Kurul Başkanı, Çalışma Grubu Genel Sekreteri ile istişare ederek genel kurul gündemini güncel gelişmeler ışığında aktüel duruma göre tanzim eder, genel kurul oturumlarını yöneterek alınan kararların uygulanması için çaba sarf eder.


(Çalışma Grubu’nun Görev ve işleyişi)
MADDE 8

Çalışma Grubu, her ay, Genel Kurul toplantılarından önceki hafta Çalışma Grubu Genel Sekreterinin çağrısı üzerine toplanır. Çalışma Grubu, Çalışma Grubu Genel Sekreteri koordinasyonunda çalışır.

Genel Sekreter çalışma grubu üyelerini kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir. Çalışma Grubu Genel Sekreteri ve üyelerinin görev süresi 2 yıldır. Görev süresi dolan Çalışma Grubu Genel Sekreteri ve üyeleri tekrar seçilebilir.

Çalışma Grubu, Genel Kurul toplantıları için ön hazırlık yapar. Alt komitelerin kurulması ve lağvedilmesi Çalışma Grubunun yetkisi dahilindedir. Yeni kurulan veya lağvedilen alt komitelerle ilgili iş bu kararlar ilk genel kurul toplantısında üyelerinin bilgisine sunulur.

Alt komite çalışmalarından elde edilen sonuç ve raporları değerlendirerek uygun görülenlerin bilgi, karar ve müzakeresi için genel kurula sunmak üzere gerekli hazırlıkları ikmal eder.

İş bu çalışmaları genel kurul gündemine taşır.

Kurul Başkanı ihtiyaç duyulması halinde Çalışma Grubunun toplantılarına katılabilir.

Çalışma Grubu’nun sekretarya ve organizasyonu İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülür. Çalışma Grubu toplantılarına Büyükşehir Belediyesi ile teknik düzeyde iletişimi temin etmek üzere bir üst düzey Belediye yetkilisi katılır.
       3184 kez okundu
   Son eklenenler
İzmir Ekonomik Koordinasyon Kurulu19 Ocak
İzmir Büyükşehir Belediyesi5 Kasım
   En çok okunanlar
İzmir Büyükşehir Belediyesi5 Kasım
İzmir Ekonomik Koordinasyon Kurulu19 Ocak
Her hakkı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne aittir.iletişim site haritası Gizlilik Politikası